צירוף חוות דעת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית – על קצה המזלג

תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי מחייבות צירופה של חוות דעת רפואית לכתב התביעה, היה ובעל הדין התובע מעוניין להוכיח עניין שברפואה. ככלל, עם הגשת תביעה ברשלנות רפואית יש צורך לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה רפואי ברשלנות רפואית רלוונטי, אשר בלעדיה לא יוכל התובע להוכיח את הרשלנות הרפואית שאירעה בעניינו.

חשוב להבין כי זהו הכלל, אולם, תקנות סדר הדין האזרחי מתירות לבית המשפט לפטור את התובע מהגשת חוות דעת מומחה רפואי לכתב תביעתו, זאת בתנאי וקיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, דוגמת: חיסרון כיס שלא מאפשר מימון של חוות דעת הכרוכה בדרך כלל בעלויות כספיות ניכרות, התיישנות שעומדת על הפרק ואין את הזמן המספק לגיבוש חוות דעת רפואית וכן טעמים אחרים ונוספים המוצגים בפני בית המשפט, המפעיל שיקול דעתו ומחליט בהתאם.

כאנקדוטה, היה ובעל הדין לא צירף חוות דעת רפואית עם הגשת כתב תביעתו, ובהעדר עילה המתירה לו לעשות כן, הרי שהדבר עלול לגרום לדחיית התביעה עם כל המשמעויות הנלוות לכך.

עורך דין רפואי

כאשר מצרפים חוות דעת רפואית חשוב להקפיד שהמומחה אשר מגבש את חוות הדעת יהיה מומחה בעל משקל משמע, שחוות דעתו נחשבת בתחום המומחיות הרפואית המתבקשת, וכן כזה שיוכל לעמוד בחקירה נגדית, היה וההליך מגיע לשלב זה. במבחן התוצאה, חוות דעת איכותית ומקצועית המגובשת על ידי מומחה רפואי בעל משקל, מהווה את אחד הגורמים המכריעים בהצלחתה של תביעת רשלנות רפואית.

ראוי לציין כי לעורך הדין רפואי תפקיד משמעותי בממשק מול המומחה הרפואי, הוא זה שצריך לכוון את המומחה הרפואי ולסייע לו להתייחס למכלול הסוגיות הרלוונטיות, המשפטיות והרפואיות כאחת, שראוי להציגן בחוות הדעת המצורפת לכתב התביעה.

אפרופו חקירת ומינוי מומחים רפואיים, לבית המשפט ניתנת הלגיטימציה למנות בכל שלב בהליך, על דעת עצמו ולאחר ששמע את הצדדים, מומחה רפואי מטעמו לעניין המחלוקת. היה ומונה מומחה מטעם בית המשפט והוגשו כבר, באותו עניין, חוות דעת מומחים מטעם הצדדים, לא ייחקרו המומחים מטעם הצדדים אלא אם כן בעלי הדין הודיעו על רצונם לחקור כלומר, כל צד חייב לעדכן ולהעביר הודעה פורמלית לבית המשפט על רצונו לחקור את מומחה הצד שכנגד, למרות שכבר מונה מומחה על ידי בית המשפט.

ככלל, היה והצדדים מסכימים ביניהם על מינוי מומחה רפואי מטעם בית משפט הרי שבמקרה זה יראו את ההסכמה כהסדר דיוני בין הצדדים במסגרתו, לא יוגשו חוות דעת על ידי הצדדים והיה וכבר הוגשו חוות דעת אזי חוות דעת אלה לא תתקבלנה כראיה בהליך וקביעת מומחה בית המשפט היא זו שתכריע.

בעניין מינוי מומחה בית משפט חשוב לשים לב להשלכות שיש לעיתוי בו הוא ממונה, להכיר את סדר הדין ולהתנהל בהליך באופן מושכל כך שימנע מצב שבו חוות דעת מומחה בית המשפט תכריע את גורל התיק לכאן או לכאן, לשבט או לחסד, כבר בתחילת ההליך בהעדר יכולת מצד בעל הדין להשפיע.