עקרון הקטנת הנזק בתביעות רשלנות רפואית ונזקי גוף

זכות הניזוק לפיצוי בשל נזק גוף כפופה לעיקרון הקטנת הנזק קרי, הנפגע חייב לנקוט בכל צעד סביר על מנת להקטין את נזקו אשר נגרם כתוצאה ממעשה העוולה שחווה. המשמעות היא שהניזוק אינו רשאי להיטיב את מצבו על חשבון המזיק. כך למשל, אם נקבע כי ניתן לקבל טיפול רפואי בישראל הרי שלא יהיה זה סביר לקבל את אותו טיפול רפואי בחו”ל אלא אם אותו טיפול רפואי מחוץ לישראל עדיף באופן מהותי מבחינת החזרת המצב לקדמותו – במקרה שכזה המזיק ייאלץ לשאת בהוצאות הטיפול מחוץ לישראל.

ככלל, אין לדרוש מהניזוק לבצע פעולות המסכנות אותו לצורך הקטנת הנזק אולם, במקרים מסוימים ניתן יהיה לבקש מהניזוק לבצע פרוצדורה ניתוחית לצורך הקטנת הנזק. במקרה מסוג זה יש להתחשב במספר גורמים כמו: מידת הסיכון בניתוח, מידת הכאב והסבל וסיכויי הצלחת הניתוח, כפרמטרים שיש בהם להשפיע על הדרישה מהניזוק להקטין נזקו באמצעות פרוצדורה שכזו. חשוב להבין כי בעידן של מהפכה חוקתית וחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו חלה מגמה של הרחבה בפסיקה לפיה יש להשאיר לניזוק את המנדט להחליט על גופו וכל עוד החלטה זו כנה מבחינה סובייקטיבית ומבוססת גם אובייקטיבית אזי, אין להעניש את הניזוק ולהפחית את הפיצוי המגיע לו.

במידה שייקבע כי הניזוק לא עמד בחובה המוטלת על כתפיו להקטין את נזקו, יפחית בית המשפט את משיעור הפיצויים את שיעור הנזק, אותו ניתן היה להקטין לו הניזוק היה נוקט בפעולות נאותות להקטנת נזקו.